Winkelwagen
Je winkelwagen is nog leeg. Hint: Typ 'apero' in de zoekbalk en laat je inspireren

Disclaimer

Bedankt voor je bezoek aan de website www.flavor.gifts (hierna: “de Website”), beheerd en uitgebaat door Flavor Gifts bv, met maatschappelijke zetel te  Edingsesteenweg 3, 1755 Gooik en ondernemingsnummer 0765.970.101. (hierna: “Flavor Gifts”).

Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Ze zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de Website en alle bijhorende media en communicatie waaronder nieuwsbrieven en blogs. Door gebruik te maken van de Website verbindt je jezelf ertoe deze Disclaimer te aanvaarden en na te leven.

1. Informatie

De informatie die we op of via de Website aanbieden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de betrouwbaarheid, juistheid en nauwkeurigheid van deze informatie. We leveren deze informatie zonder enige vorm van garantie en we behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de Website op elk tijdstip te wijzigen.

2. Externe partners & hyperlinks

Wij kunnen samenwerken met externe partners om bepaalde informatie, diensten en producten via de Website aan te bieden. Daarnaast kan de Website hyperlinks bevatten naar websites of naar webpagina's van derden of daar op één of andere manier naar verwijzen.

Wij hebben evenwel geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud, kenmerken of de al dan niet beschikbaarheid ervan. Het plaatsen van links door ons houdt dan ook op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Wij kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, schending van de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten door externe partners of derden en wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af. Wij verwijzen naar de algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van deze partners en derden voor meer informatie over jouw rechten.

3. Intellectuele eigendom

Alle teksten, adviezen, documenten, afbeeldingen, foto's, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van de Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Flavor Gifts of aan derden met wie wij een overeenkomst hebben afgesloten.

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via de Website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Korte aanhalingen uit blogs of teksten zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden, mits duidelijke vermelding van de bron (met hyperlink) en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

4. Account

Je kan als Klant een account aanmaken op de Website waarmee je kan genieten van bepaalde voordelen, namelijk: het aanmaken van een verlanglijstje, het bijhouden van je winkelwagen, het betalen van je bestelling, het opvolgen van je bestellingen, het opnieuw plaatsen van voorgaande bestellingen,…

Jouw gebruikersnaam en paswoord zijn strikt vertrouwelijk en je dient ons onmiddellijk in te lichten indien jouw gebruikersnaam en/of paswoord ter kennis komt van derden of ingeval van vermoedens dat dit het geval zou kunnen zijn.

We gaan ervan uit dat elk gebruik dat wordt gemaakt van onze producten en diensten via jouw account  door jou is verricht.

5. Toegang

We stellen alles in werking om toegang te verlenen tot onze Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen van ons.

Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van de Website, en/of enige andere website waartoe dit portaal leidt.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de Website, zouden voorkomen en wijzen elke aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

6. Privacy

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze Website. Voor meer informatie hierover kan je ons Privacybeleid en Cookiebeleid consulteren.

7. Overige bepalingen

Wanneer we deze Disclaimer wijzigen, is de nieuwe versie steeds beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf jouw eerstvolgende bezoek aan de Website. Vanaf dat ogenblik mogen we ervan uitgaan dat je hiervan kennis hebt genomen en hiermee akkoord bent. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

Deze Disclaimer wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Disclaimer.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Ben je akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen