Winkelwagen
Je winkelwagen is nog leeg. Hint: Typ 'apero' in de zoekbalk en laat je inspireren

Algemene voorwaarden

Hartelijk welkom op de Flavor Gifts BV website (hierna de "Site").

Flavor Gifts BV is o.m. een online platform waarop door zelfstandige ondernemers (B2B-relatie, corporate) geschenk- en thema-pakketten, dan wel gepersonaliseerde pakketten, aangekocht kunnen worden voor verzending binnen het grondgebied van de Europese Unie en met uitsluiting van de ultraperifere gebieden. Inbegrepen de mogelijkheid tot WHOLESALE na toekenning van een account en login (onder uitdrukkelijke verwijzing naar art. 14bis onderstaand voor wat WHOLESALE betreft).

Particuliere consumenten kunnen terecht bij Flavor Shop BV en haar afzonderlijke website.

De minimale afname betreft 250 euro aan (geschenk- of thema-)pakketten. Deze pakketten kunnen volgende producten bevatten naar keuze, zonder limitatief te zijn: chocolade, wijn, champagne, sterke drank, delicatessen, lokale of streekproducten, zoute en zoete snacks, confiserie, pasta, kruiden, koffie, thee, enz.

Mogen wij je vragen om even de tijd te nemen om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken en er gebruik van te maken, erken je en stem je ermee in dat je de onderstaande algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.


Algemene Voorwaarden – FLAVOR GIFTS BV / B2B - CORPORATE

OFFERTE-/BESTELBON-/FACTUURVOORWAARDENIDENTIFICATIE

FLAVOR GIFTS BV is onderdeel van FLAVOR GROUP BV en heeft haar maatschappelijke zetel te Edingsesteenweg 3, te 1755 Gooik, België, en exploitatiezetel te Leopoldstraat 114, te 9400 Ninove, België.

FLAVOR GIFTS BV is ingeschreven in het K.B.O. onder ondernemingsnummer 0765.970.101 en met BTW-nummer  BE 0765.970.101.

Je kan FLAVOR GIFTS BV contacteren via:

 

Algemeen

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder onder meer offertes, bestellingen, facturen, overeenkomsten, aanneming van werk of diensten, de verrichting van prestaties, leveringen en diensten van FLAVOR GIFTS BV (hierna ook verder: “Leverancier”), behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitdrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de mede-contractant, zijnde iedere professionele klant die uitsluitend voor professionele doeleinden onze producten en/of diensten aankoopt (hierna verder: “Klant”)

De Leverancier kan van tijd tot tijd de Algemene Voorwaarden aanpassen. De meest recente versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden is steeds vrij te raadplegen op de Site van de Leverancier en is, zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de Site worden gebruikt.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Wanneer de Klant de Site gebruikt nadat wijzigingen op de Site gepost zijn, dan geeft de Klant door zijn gebruik aan deze wijzigingen te hebben aanvaard. 

Op deze Algemene Voorwaarden kan door eenieder die door de Leverancier in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, ten opzichte van de Klant een beroep worden gedaan.

Wanneer FLAVOR GIFTS BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat FLAVOR GIFTS BV deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien de Klant bijzondere diensten of producten aankoopt op de Site, dan kan FLAVOR GIFTS BV je van tijd tot tijd aanvullende richtlijnen, regels en beleidslijnen toesturen die op deze diensten of producten van toepassing zijn, en die allemaal deel uitmaken van deze voorwaarden en van toepassing zijn bij het gebruik van de Site.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.0 Bestellen staat enkel open voor zelfstandige ondernemers, zijnde professionele klanten die uitsluitend voor professionele doeleinden onze producten en/of diensten aankopen (B2B). Particuliere consumenten kunnen terecht bij FLAVOR SHOP BV en haar afzonderlijke website.

Er worden geen sterke dranken geleverd aan jongeren die minder dan 18 jaar oud zijn.

Een bestelling omvat minimaal 250 euro aan (geschenk- of thema-)pakketten, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Elk pakket van de bestelde set van pakketten, dient een minimale inhoud van 15 EUR aangekochte goederen excl. BTW en kosten te bevatten. Deze minimale bestelhoeveelheden dienen cumulatief te worden gelezen. 

1.2 De Klant kan zich nooit beroepen op de regels rond herroeping die enkel gelden voor particuliere klanten. 

1.3 Voor de door FLAVOR GIFTS BV aangeboden producten geldt dat de Klant verklaart dat ze niet zullen doorverhandeld worden. Ingeval de Klant de producten van de Leverancier of andere zusterbedrijven wenst te verhandelen, wordt de Klant verzocht om rechtstreeks contact op te nemen met FLAVOR GIFTS BV.

 

Artikel 2. Correctheid van de inhoud

2.1 FLAVOR GIFTS BV doet haar best om de informatie op de Site tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Er kunnen onjuistheden of typefouten in de informatie en andere gegevens op de Site voorkomen. 

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die je vindt op de bestelpagina's, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Indien wij ons overduidelijk hebben vergist zijn we niet verplicht om jou de bestelde goederen te leveren en behouden wij ons het recht voor de bestelling aan te passen.

Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder je hiervan expliciet op de hoogte te brengen. 

2.2 FLAVOR GIFTS BV tracht naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van een product niet kan afwijken.

 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van FLAVOR GIFTS BV zijn vrijblijvend en FLAVOR GIFTS BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Dit laatste brengt automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgestelde prijzen mee. 

Offertes worden opgemaakt op basis van door de Klant verstrekte informatie en gaan uit van de uitvoering in één productierun voor de opgegeven of veronderstelde hoeveelheden en van de bestelling door de Klant van de totaliteit van de aangeboden goederen en diensten. Ze houden rekening met toepasselijke en gebruikelijke aanleveringsmodaliteiten, werkmethodes, verpakkings-, verzendings- en kwaliteitsinstructies. 

Bij afwijkingen ten opzichte van deze vooronderstellingen behoudt de Leverancier zich het recht voor om meerprijzen door te rekenen op basis van nacalculatie en tegen de gebruikelijke regietarieven, de offerte in te trekken of een nieuwe offerte op te maken met aangepaste prijs- en leveringsvoorwaarden.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door FLAVOR GIFTS BV.  Deze laatste is gerechtigd bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Leverancier dit mee binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

3.3. Elke afnemer die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 Oud Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.

3.4 Elke offerte blijft 10 (tien) werkdagen geldig na offertedatum. Offertes zijn éénmalig en gelden niet voor nabestellingen.

3.5 De bevestiging of ondertekening van de offerte maakt de bestelling en de omvang ervan definitief. 

Bij bevestiging/ ondertekening van de offerte vraagt FLAVOR GIFTS BV de betaling van een voorschot van 50% van het totaalbedrag. Bij ontvangst van dit voorschot zullen de producten besteld worden en de voorbereidingen starten tot uitvoering van een bestelling.

3.6 Door het ondertekenen of bevestigen van deze offerte verklaart de klant zich ook akkoord met de privacy verklaring van de Leverancier. Deze privacy verklaring kan ten allen tijde worden geraadpleegd op de Site. 

 

Artikel 4. Verplichtingen

4.1 De Leverancier kan voor de uitvoering van de overeenkomst beroep doen op onderaannemers en derden.

4.2 Wijzigingen van de oorspronkelijke bestelling, van welke aard ook, door de Klant op schriftelijke of andere manier meegedeeld, kunnen leiden tot bijkomende kosten die aan de Klant worden gefactureerd en kunnen ook de uitvoeringstermijnen verlengen. 

4.3 Seizoensgebonden artikelen kunnen worden geleverd onder voorbehoud van beschikbaarheid of tot de voorraad strekt. Indien een bepaald artikel ontbreekt, behoudt FLAVOR GIFTS BV zich het recht voor om dit product te vervangen door een ander artikel van een gelijkwaardige prijs en kwaliteit. 

 

Artikel 5. Materialen van de Klant

5.1 Indien de Klant materiaal, grond- of hulpstoffen (hierna: “Materiaal”) ter beschikking stelt van de Leverancier, moeten deze tijdig (rekening houdend met de planning van de Leverancier), degelijk verpakt en franco geleverd worden op de tussen hen beiden afgesproken plaats. Het voor ontvangst tekenen van de vervoersdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het Materiaal. Laattijdige of foutieve aanlevering van Materiaal door de Klant, die stilstanden veroorzaken in de productieafdeling bij de Leverancier, kunnen leiden tot extra facturatie aan de Klant en kunnen verlengen de uitvoerings-en leveringstermijnen verlengen.

5.2 Indien de Klant wenst dat de Leverancier de Materialen van de Klant bewaart, zal zij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de Leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt sowieso op risico van de Klant, die de Leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in
verband met deze bewaring, behalve in geval van opzet of zware fout van de Leverancier. 

Alle goederen toevertrouwd door de Klant en die in het bedrijf van de Leverancier staan, blijven er voor rekening van de Klant, die de Leverancier voor eventuele schade zal vrijwaren. De bewaringskosten worden in rekening gebracht en bij gebrek aan betaling zullen deze goederen als pand voor de verschuldigde sommen gelden.

 

Artikel 6. Leveringsmodaliteiten

6.1 Tenzij anderszins en uitdrukkelijk overeengekomen, worden Producten enkel geleverd op kosten van de afnemer en op 1 (één) adres in de landen binnen het grondgebied van de Europese Unie en met uitsluiting van de ultraperifere gebieden. Levering aan postbusadressen en militaire basissen worden niet aanvaard.

6.2. Indien de Klant aan FLAVOR GIFTS BV schriftelijk opgave doet van een adres, is de Leverancier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Klant aan FLAVOR GIFTS BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden verzonden vooraleer de verzending heeft plaatsgevonden. 

FLAVOR GIFTS BV is niet aansprakelijk indien de aflevering aan het opgegeven adres, wordt geweigerd of vertraging oploopt door niet aanwezigheid/beschikbaarheid van de geadresseerde. Een tweede aanbieding gebeurt slechts na voorafgaandelijk schriftelijk overleg en op kosten van de afnemer tenzij anders schriftelijk bedongen.

6.3 Indien een leveringstermijn werd overeengekomen dan is deze bindend voor de Leverancier, tenzij in de gevallen zoals bepaald in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

6.4 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant. Het vervoer of de verzending van onze goederen geschiedt op risico van de  Leverancier, tenzij de Klant zelf het vervoer of de verzending regelt. 

6.5 De bij bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag waarop de Leverancier beschikt over alle voor de uitvoering benodigde informatie en mits de Materialen op de voorziene plaats en tijdstippen zijn aangeleverd. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de Klant hierbij in gebreke is gebleven.

Indien het uitvoeren van een bestelling, op verzoek van de Klant, binnen een kortere termijn dan de voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht. In geval van levering op afroep heeft de Leverancier het recht de totale Bestelling te factureren bij de eerste levering.

 

Artikel 7. Annulering

Indien op vraag van de Klant de bestelling geannuleerd of gewijzigd wordt of de uitvoering opgeschort, zal de facturatie gebeuren overeenkomstig het stadium van uitvoering ervan op dat ogenblik. Goederen of kosten die reeds aangekocht of gemaakt waren voor deze bestelling worden doorgerekend aan de klant. Bijkomend is een schadevergoeding van 20% op het totaalbedrag van de bestelling door de klant verschuldigd.

 

Artikel 8. Prijzen, facturatie en betalingen

8.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s en tenzij anders aangegeven: exclusief BTW  en Belgische accijns, voor levering binnen het grondgebied van de Europese Unie met uitsluiting van de ultraperifere gebieden en exclusief verzendkosten.   De goederen zijn onderhevig aan de Belgische BTW en accijnsregeling die in België wordt voldaan. De Leverancier verkoopt geen producten waarbij de accijns en BTW regeling wordt verlegd.

Bijkomende kosten ten gevolge van spoedbestellingen en dienstverleningen buiten de normale werkuren van de Leverancier zijn altijd ten laste van de Klant.

8.2 Betaling gebeurt on-line tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  De goederen worden enkel verzonden als de betaling is geverifieerd en goedgekeurd door de onafhankelijke betalingsprovider van de Leverancier.

Voor zover de betaling niet on-line geschied, zijn alle facturen van de Leverancier contant en onmiddellijk betaalbaar op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur, tenzij bij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Tenzij anderszins en uitdrukkelijk overeengekomen, worden de goederen enkel verzonden na volledige betaling van de factuur.

Iedere, zelfs gedeeltelijke, op de vastgelegde datum niet betaalde factuur geeft de Leverancier het recht op een intrest van 1,5 % per begonnen maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot op datum van algehele betaling en dit zonder voorafgaande aanmaning. Bij gebrek aan betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag, heeft de Leverancier recht een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het factuurbedrag met een minimum van 125 euro.

De Leverancier heeft het recht om een Bestelling op te schorten of te weigeren, bij niet-betaling op de vervaldag van een andere bBestelling. De Klant mag nooit wegens een klacht die door hem wordt geformuleerd, het volledige bedrag of een gedeelte ervan afhouden of overgaan tot compensatie. Bij gebreke aan protest wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Een protest dient binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren per aangetekend schrijven en gemotiveerd.

8.3 De niet-betaling op vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelf niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 

9.1 De Leverancier blijft eigenaar van de goederen, zelfs na levering, tot op het ogenblik van volledige betaling en eventueel de vereffening van de intresten; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over aan de Klant.

 

Artikel 10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door FLAVOR GIFTS BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2 Enkel en alleen met de expliciete en voorafgaande toestemming van FLAVOR GIFTS BV kan informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen. Alle beelden op deze Site zijn eigendom van Dhr. Birger Vanacker, eigenaar van FLAVOR GROUP, FLAVOR SHOP BV en FLAVOR GIFTS BV, en worden beheerd door  FLAVOR GROUP. De reproductie van beelden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden. 

 

Artikel 11. Reclamaties en aansprakelijkheid – retour - klachtenbehandeling

11.1 De Klant heeft de verplichting om bij aflevering onmiddellijk te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient FLAVOR GIFTS BV hierover zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 24 uur na de aflevering geïnformeerd te worden. Deze kennisgeving gebeurt in ieder geval schriftelijk, met bijgevoegde foto’s van de schade en motivering en met vermelding van jouw order- of bestelnummer. Deze klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet op.

Indien er bij het afleveren van de dranken breuk wordt vastgesteld (bv. door lekkend karton, sterke drankgeur,…) dien je de bestelling te weigeren.  Deze wordt dan geretourneerd naar FLAVOR GIFTS BV, die verder onderzoek zal uitvoeren.

11.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft FLAVOR GIFTS BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

11.3 Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 5 (vijf) werkdagen gerekend vanaf de ontvangstdatum van jouw klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, beantwoorden wij jouw bericht binnen de termijn van 5 (vijf) werkdagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 12. Beperking van de aansprakelijkheid

12.1 Gebruik van de site:

FLAVOR GIFTS BV is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site (inclusief maar niet beperkt tot 'verlies van winst').

12.2 Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en FLAVOR GIFTS BV, dan wel tussen FLAVOR GIFTS BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en FLAVOR GIFTS BV, is FLAVOR GIFTS BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van FLAVOR GIFTS BV.

12.3 Aansprakelijkheid en garanties

De Leverancier kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade waarvan de Klant bewijst dat ze ontstaan is door toedoen van de Leverancier. De aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt zich uitsluitend tot de niet-conforme goederen of diensten, die verrekend worden tegen de eenheidsprijzen, zoals vermeld in de bestelling en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van de Leverancier, zijn personeel of onderaannemers. De aansprakelijkheid van de Leverancier wordt steeds beperkt tot maximaal de waarde van het geleverde goed zoals vermeld op de factuur. De Leverancier kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten, winsten, verlies van een klant, of eender welke gevolgschade.

 

12.4 Gebruik van de goederen

FLAVOR GIFTS BV is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik of verkeerd gebruik van de goederen of diensten.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FLAVOR GIFTS BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat FLAVOR GIFTS BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FLAVOR GIFTS BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Daaronder wordt onder meer begrepen: onderbreking in de toevoer van materialen of stockbreuk, stakingen, ongevallen, file, machinebreuk, brand, schaarste van vervoermiddelen of grondstoffen, uitzonderlijke weersomstandigheden, en in het algemeen elke oorzaak die een schorsing in de normale gang van de werkzaamheden tot gevolg kan hebben, en dit zowel bij de Leverancier zelf, de onderaannemers waarop zij beroep doet of bij andere leveranciers.


Artikel 14. Diversen

14.1 Standaard behoudt FLAVOR GIFTS BV en haar partners binnen de groep het recht om na afloop van onze werken beeldmateriaal te nemen van de geleverde en/ of geplaatste realisaties. Dit beeldmateriaal kan de Leverancier gebruiken voor publiciteitsdoeleinden (vb. facebook, sociale media, website,…) Indien de Klant niet langer wenst dat dit beeldmateriaal wordt gebruikt kan de Klant de Leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte brengen of per mail verwittigen.

Artikel 14bis. WHOLESALE

14bis.1 Voor wat de WHOLESALE betreft na het bekomen van een account en login, gelden bijkomend volgende voorwaarden dewelke primeren op alle andere:

  • Bij aanmaak van account en login voor WHOLESALE, gaat de klant uitdrukkelijk akkoord door handtekening op de costumer sheet, met de algemene en hier bijkomende bedongen voorwaarden inbegrepen automatische betaling via domiciliëring vanaf de tweede bestelling. Bij de eerste bestelling wordt daarentegen voorafbetaling bedongen.
  • Franco levering voor bestellingen vanaf 500 euro. Op bestellingen tot 250 euro worden bijkomende forfaitaire leveringskosten van 25 euro aangerekend; voor bestellingen tussen 250 en 500 euro, wordt een bijkomende forfaitaire leveringskost van 15 euro aangerekend. Deze kosten kunnen eenzijdig worden aangepast bij bv. prijsstijgingen.
  • Gekochte goederen worden niet teruggenomen.
  • Wanneer er labels van de ingrediënten in het Nederlands en/ of Frans meegeleverd worden, is het de verantwoordelijkheid van de klant om deze aan te brengen op de producten, alvorens deze verkocht worden aan de consument, conform de taalwetgeving van toepassing op het grondgebied waar de producten verkocht worden aan de consument.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

15.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met FLAVOR GIFTS BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door FLAVOR GIFTS BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Brussel.Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Ben je akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen